Välkommen till Skandinavien Assistans!

Ett Assistansbolag med mänsklighet i fokus!

“Vi sätter kunden i fokus; Du pratar, vi lyssnar, du bestämmer & vi skräddarsyr din assistans.”

Om oss

—-

Om oss.

Skandinavien Assistans är ett rikstäckande assistansbolag som erbjuder personlig assistans enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade i hela Sverige. Vi har uppfyllt dem högt ställda kraven och fått ett tillstånd utfärdat från Inspektionen för vård och omsorg år 2019…

Vem har rätt till personlig assistans?

Personlig assistans regleras främst i lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS är en rättighetslag och ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Lagen ger vidare möjlighet för den enskilde att påverka vilken service den får vilket bland annat innebär att den enskilde kan välja vem han eller hon vill anställa som personlig assistent och när och hur hjälpen ska ges.

För att få rätt till personlig assistans måste den funktionshindrade personen ingå i personkrets 1,2 eller 3 som omfattar:

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Tillhör man någon av de 3 personkretsarna görs sedan en behovsbedömning där en rad olika faktorer vägs samman för att göra en så allsidig bedömning som möjligt. För att ha rätt till personlig assistans måste den enskilde ha minst ett av följande grundläggande behov:

  • hjälp med/vid måltider
  • hjälp med personlig hygien
  • hjälp med att kommunicera
  • hjälp med av- och påklädnad
  • annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den enskilde

Förutom de grundläggande behoven kan man även ansöka om assistanstimmar för övriga behov. Dessa kan exempelvis vara hjälp med hushållssysslor eller att komma ut i samhället och göra olika aktiviteter.

Hos oss får du..

Juridisk hjälp
Vi erbjuder dig juridisk rådgivning i din personlig assistans. Vi hjälper dig i ärenden såsom nyansökning eller omprövning samt andra frågor som berör LSS.
Utbildning
Vi ser till att din personlig assistent får den utbildning som vi anser den behöver för att säkerställa kvalitén på kompetensen.
Insyn & inflytande
Du har full insyn i din personlig assistans och du väljer dina personliga assistenter, vilket är en självklarhet hos oss. Du har insyn hur din assistansersättning används.
Tillgänglighet
Vi finns tillgängliga dygnet runt för våra kunder och personliga assistenter.

Translate »